zondag 9 december 2012

De moeizame weg naar de oppositie


Zoals we eerder reeds schreven, was het Bart De Wever's ultieme doel om in Antwerpen 'de socialisten te verdrijven van de macht'. Daar is hij sneller in geslaagd dan hij zelf ooit gehoopt had. De verdienste daartoe komt hem echter in het geheel niet toe. Ze is louter te wijten aan de ronduit perverse machtsgeilheid van de lokale christen-democraten. Zoals Bart De Wever zelf verklaart: “Ik kon natuurlijk niet voorspellen dat CD&V afzonderlijk zou verder gaan".

Snel akkoord?

Naar eigen zeggen, ging De Wever er eind oktober vanuit dat een akkoord bereiken met de uiteindelijke gesprekspartners van OpenVLD en CD&V erg gemakkelijk ging zijn. “Over 85% kunnen we het snel eens geraken”, aldus De Wever. Snel is wel een heel rekbaar begrip. Zo duurden de gesprekken over het thema stadsontwikkeling alleen al niet minder dan 23 uren! Blijkbaar liggen de overige 15% ook heel moeilijk, want bijna twee maanden later is er van een omvattend akkoord nog steeds geen sprake. Nu wordt aangekondigd dat het voor midden december zal zijn. We zullen dan kunnen zien of Marc Van Peel (CD&V) erin geslaagd is om het volgens hem “hardvochtige” sociale onderdeel van De Wever's formateursnota “grondig aan te passen”, dan wel of het alleen zal gaan om cosmetische veranderingen. Vooralsnog moeten de laatste knelpunten nog ontward worden (naar verluidt “15 knelpuntjes”) én... moet alles ingepast worden in het financiële plaatje. Ook dat belooft moeilijk te worden.

Trouweloos Groen

Tussendoor kreeg de in de steigers staande nieuw-rechtse coalitie nog goed nieuws te horen. Zo werd er een opening gemaakt in het district Antwerpen. Daar liggen de kaarten erg moeilijk. De Stadslijst van sp.a en CD&V gebaarde daar van krommen haas en deed net of er op het overkoepelend stedelijk niveau geen breuk in de onderlinge verhoudingen was gekomen. Met Groen had de Stadslijst eind oktober een partnerschapsakkoord om samen te zoeken naar een meerderheid in het district Antwerpen. Zo'n meerderheid kon er komen, als men in zee zou willen gaan met de PVDA (die in het district Antwerpen 3 verkozenen heeft). Probleem was echter dat de CD&V-vleugel van de Stadslijst niet wou weten van de PVDA, terwijl ook Patrick Janssens er niet warm voor liep (om het zacht uit te drukken). Waarop alles leek stil te vallen. Achter de schermen werden echter andere contacten gelegd. Uiteindelijk vroegen de verkozenen van Groen op een ledenvergadering om een onderhandelingsmandaat voor een districtscoalitie met... N-VA en OpenVLD. De leden stemden daarmee in.

Onbegrijpelijk

Het is quasi onbegrijpelijk waarom Groen zich heeft laten verleiden tot zo'n trouweloze keuze. Naar eigen zeggen“speelt het BAM-tracé en het sociaal beleid niet mee in het district” (wat nog te bezien valt – er is immers nog geen zicht op het uiteindelijke sociaal en mobiliteitsbeleid van de stad, aangezien de inhoud van het stedelijke bestuursakkoord nog niet bekend is). Ook denken sommigen binnen de groene partijtop naar verluidt dat deze districtscoalitie “er mee voor zal zorgen dat De Wever Groen in het district Borgerhout niet te veel dwars zal zitten”. Dat lijkt echter ijdele hoop (zie verder).

Propagandistische meevaller voor N-VA

Eigenlijk ondermijnt de ecologistische partij met deze keuze voor Rechts haar eigen oppositie op het overkoepelend stedelijk niveau. Wat daar 'onaanvaardbaar' is, kan immers blijkbaar wel in het district. Bovendien helpt Groen de N-VA hiermee aan een propagandistische meevaller van formaat. De lijsttrekster van de N-VA in het district Antwerpen is immers de Vlaams-Koerdische Zuhal Demir. N-VA zal dankzij Groen dus de pluim op de hoed kunnen steken de eerste 'allochtone' districtsburgemeester te hebben geleverd. Waarmee heel wat argumenten omtrent het 'extreem flamingantisme' van de N-VA meteen weer gepareerd kunnen en zullen worden. Tenslotte slaat Groen met deze beslissing de hoop aan diggelen van velen om tenminste ook in de kernstad een progressieve coalitie aan de macht te helpen brengen. Wat Groen met deze beslissing hoopt te kunnen winnen (behoudens een paar postjes) is volstrekt onduidelijk. Persoonlijk denk ik dat de beslissing vooral genomen werd vanuit een primair soort anti-socialisme. Het is bekend dat vele groenen (zeker in de kernstad) een immense afkeer hebben van de 'baronnen' van de sp.a. Die afkeer is begrijpelijk (de 'baronnen' hebben er tenslotte mee voor gezorgd dat er van 'socialisme' nog maar weinig sprake is bij de sp.a). Alleen, nu de sp.a op het niveau van de overkoepelende stad zelf in de oppositie zit, is de 'macht' van die 'baronnen' lang zo groot niet meer. Groen heeft zichzelf – maar ook de gehele progressieve linkerzijde – hiermee dan ook stevig in de voet geschoten. De N-VA haalt grijnzend weer een nieuwe slag thuis. Dankzij Groen!

Borgerhout

Anders verliepen de zaken in Borgerhout. Daar slaagden de kartellijst sp.a-Groen en PVDA er wel in om een progressieve meerderheid te smeden. Borgerhout is wel een beetje een 'speciaal' district. Zo bestond er daar geen Stadslijst van sp.a met CD&V. Wel vormden sp.a en Groen er – net als bij de vorige verkiezingen – een kartellijst. CD&V (2 verkozenen) viel onmiddellijk na de verkiezingen dan weer uit elkaar. Het dissidente raadslid Luc Moerkerke stapte er uit CD&V en zal zetelen als onafhankelijke. Hij onderschrijft nu de progressieve coalitie, waardoor die beschikt over een meerderheid van 14 op 25 zetels. Daardoor zal Borgerhout wellicht ook het enige district worden, waar de N-VA niet mee aan de macht zal zijn. Borgerhout is verder ook de eerste gemeente ooit waar de PVDA deelneemt aan het bestuur. Advocate Zohra Othman wordt schepen van Jeugd, Diversiteit en Samenlevingsopbouw. In een interview zegt ze dat de districtscoalitie wil “inzetten op meer publieke voorzieningen en een sterker sociaal weefsel”, want "Borgerhout is een gemeente met veel jongeren en veel diversiteit, veel armoede en werkloosheid. We moeten daar werk van maken". Verder neemt de progressieve coalitie ook stelling in het globale mobiliteitsdossier. Zohra Othman: “Borgerhout is volgebouwd. Meer parken, meer pleinen en meer groen zijn een noodzaak. We zijn absoluut tegen het BAM-tracé voor de ontsluiting van de ring rond Antwerpen. We willen de overkapping van de ring. Zo komt er veel meer plaats vrij voor groen in Borgerhout en wordt Borgerhout een stuk gezonder: minder fijn stof en minder lawaai.” Tenslotte is er in het progressieve bestuursakkoord zeer veel aandacht voor de participatie van de burgers.

Zure reactie

De in de steigers staande stedelijke nieuw-rechtse coalitie reageerde onmiddellijk afwijzend. In een gemeenschappelijke persmededeling stellen de Borgerhoutse N-VA, Open VLD en CD&V "met spijt vast (te stellen) dat veiligheid niet behoort tot de prioriteiten van het nieuwe districtsbestuur en dat het bestuursakkoord meer aandacht spendeert aan natuurbeleving met bijenhotels, eekhoorns, gierzwaluwen en eetbaar groen dan aan de aanpak van de drugshandel en criminaliteit". Waarmee nieuw-rechts meteen zeer duidelijk de eigen prioriteiten in de verf zet. Pijnlijk ook dat iemand als Nahima Lanjri zich daar achter meent te moeten scharen...

Waar is het ACW?

Heel opvallend bij dit alles is de oorverdovende stilte die opklinkt vanuit het ACW-hoofdkwartier aan de Nationalestraat. Inderdaad, de tot nu toe zeer invloedrijke christelijke arbeidersbeweging ondergaat blijkbaar alles in grote stilte. Het vertrek van de CD&V uit de Stadslijst, de coalitievorming met de N-VA en OpenVLD, de keuze van Groen voor een districtscoalitie met liberalen en nationalisten in de kernstad Antwerpen, de zure reactie tegen de progressieve coalitie in Borgerhout van o.a. Nahima Lanjri,... het deert hen allemaal blijkbaar niet. Toch is het niet zo dat de deelorganisaties van het ACW (en zeker hun activisten niet) nu ineens staan te springen van vreugde om zoveel rechts jolijt. Wel is het zo dat het gehele ACW in de touwen hangt, murw geslagen door de naschokken van het Dexia-debacle. De keldering van deze 'systeembank' heeft immers ook de speculatieve investeringen via de Arco-vehikels doen ineenstorten. Het resultaat daarvan is dat het ACW een grootscheeps herstructureringsplan dient door te voeren. Mede ten gevolge van dit plan, zal een aanzienlijk deel van hun kader op brugpensioen gestuurd moeten worden. Waardoor het ACW meteen beroofd wordt van een groot deel van haar praktische kennis en ervaring. Kortom: de christelijke arbeidersbeweging heeft momenteel andere dan politieke zorgen...

Inmiddels bij sp.a...

De mislukking van Patrick Janssens' plan om via de vorming van een Stadslijst met CD&V 'incontournable' te blijven, doet de sp.a zoals bekend in de oppositie terechtkomen. Daarmee is echter lang niet alles gezegd. Want, hoe moet het nu verder met de sp.a? Decennialang zijn de sociaaldemocraten het gewoon geweest de stad mee te besturen. Hun politiek personeel bestaat dan ook, naast enkele ervaren 'bestuurders', uit veel volgzame meelopers. Die laatsten moesten jarenlang ook niks anders doen dan de politiek van de 'bestuurders' zwijgend ondersteunen met hun stem in de gemeenteraad. Ook al zegt oud-burgemeester Bob Cools terecht dat “oppositie voeren heel plezierig kan zijn”, de 'bestuurders' zelf hebben niet veel zin in oppositie voeren, terwijl de overige raadsleden er wellicht niet eens de bekwaamheid voor hebben. Militanten aan de basis, in de wijken en bedrijven, heeft de sp.a ook al niet echt meer in overvloed. Daarvoor hebben de 'bestuurders' de partijwerking al veel te lang lam gelegd. Het is dan ook moeilijk in te schatten hoe de sp.a haar oppositierol nu concreet gaat invullen. Of, zoals ook in Antwerpen geldt wat Carl Devos vertelt over de sp.a in haar geheel: “De kameraden moeten dringend de straat op en op termijn hun hele partij binnenste buiten keren om ze vrijwel helemaal opnieuw op te bouwen”.

... en bij het ABVV

Een gebrek aan actieve militanten kan men de socialistische vakbond dan weer niet aanwrijven. Het ABVV beschikt over honderden militanten in tal van bedrijven en openbare diensten op Antwerps grondgebied. Daarmee is echter lang niet alles gezegd. Ten eerste is het zo dat die militanten weliswaar werkzaam zijn in de Antwerpse economie, maar daarom nog niet in Antwerpen wonen. Ten tweede is de leiding van het ABVV verdeeld. Onder hen bevinden zich naast sympathisanten (om niet te zeggen leden) van radicaal-linkse partijen als PVDA en Rood! vooral ook vele sp.a-ers. Bij die laatsten heerst er een zekere onvrede over de 'scheurmakers' van radicaal-links, die in hun ogen de sp.a-nederlaag veroorzaakt hebben (al wordt er ook ruiterlijk toegegeven dat de keuze voor een kartel met de 'tsjeven' daar ook voor veel tussenzat). Daarnaast zit de neiging om als vakbond een eigen (lees: niet-partijpolitieke maar vooral pragmatische) koers te varen er diep in. De verdeeldheid, samen met dit pragmatisme, zorgt er mee voor dat we van het ABVV tot op de dag van vandaag nog niets gehoord hebben over de plannen die Bart De Wever heeft met Antwerpen.

Ontslag Patrick Janssens

Uittredend burgemeester Patrick Janssens ziet de bui hangen. Hij neemt dan ook nu reeds ontslag als gemeenteraadslid. In zijn eigen woorden: “Ik ben de vele tienduizenden kiezers die geloven in ons project voor Antwerpen zeer dankbaar en ben ervan overtuigd dat we dat project ook vanuit de oppositie verder kunnen en moéten bewaken. (...) Maar dat gebeurt beter door andere mensen dan door een ex-burgemeester”. De beslissing tot ontslag op zich is niet echt verwonderlijk. Janssens is altijd al louter geïnteresseerd in 'realisaties' waar hij mee kan uitpakken. Zolang de stadsfinanciën zulke 'realisaties' onmogelijk maakten, was hij niet geïnteresseerd in een uitvoerend mandaat en liet hij de burgemeestersstoel warm houden door Leona Detiège. Zodra het geld echter beschikbaar kwam (vanuit de Vlaamse overheid) om 'dingen waar te maken', organiseerde Janssens via de Visa-affaire zijn eigen coup d'état. Nu er voor hem geen eer meer te behalen valt, zet hij onmiddellijk een stap opzij. Persoonlijk meen ik dat hiermee de leegloop bij de Antwerpse sp.a nog maar begonnen is. De partij dreigt daarbij achter te blijven als een zo goed als lege doos.

Tegenbeweging?

Hoe interessant het ook mag lijken, politiek bestaat gelukkig niet alleen uit de perikelen van partijen en personen en hun onderlinge wisselwerking. Er is ook nog zoiets als de maatschappelijke rol van sociale lagen en hun bewegingen. Daar lijkt een en ander stilaan in beweging te komen. Niet toevallig is het in de eerste plaats de meer creatieve laag van de bevolking die van zich doet spreken. Op zich is het voorstel van Behoud de Begeerte om het Pieter De Coninckplein om te dopen in Herman De Coninckplein niet meer dan een ietwat ironische speldeprik naar Bart De Wever toe. De burgemeester-in-spé kon er echter niet mee lachen en bruuskeerde meteen het hele artiestengilde. Waarmee hij meteen aantoonde dat hij er in de verste verte niet aan denkt om een verzoener te worden. Integendeel, hij blijft de man van het conflict en de confrontatie. In kringen van Ademloos, maar ook bij delen van de socialistische vakbond van het stadspersoneel (de ACOD-LRB) doen ondertussen ideeën opgeld om die confrontatie-logica te beantwoorden middels eigen mobilisaties. Zo circuleren er ideeën om de installatie van de gemeenteraad en van het nieuwe college te 'begroeten' met een of andere vorm van manifestatie. Tot nu toe behoort dit alles slechts tot de ruimte van de ideeën en staat er weinig concreets op stapel. Dat kan echter snel veranderen.

Zelfstandig optreden

De nieuwe, sinds mensenheugenis niet geziene situatie, waarbij Antwerpen exclusief door Rechts bestuurd wordt, zorgt voor de sociale meerderheid in de stad uiteraard voor problemen, maar misschien ook voor mogelijkheden. Het decennialange bestuur door sociaal- en christen-democraten heeft er niet zelden voor gezorgd dat sociale bewegingen aan de basis afleerden om zelf actief te strijden. In het prille begin werd dit nog tegengewerkt door de meer verstandige socialistische voormannen. Zo is er een leerrijke anekdote bekend uit de periode van het einde van de Tweede Wereldoorlog. Toen wisten dokwerkers en scheepsherstellers middels een wekenlange (door trotskisten geleidde) staking af te dwingen dat ze 'bibbergeld' kregen om te werken terwijl de vliegende bommen vielen. De toenmalige ACOD-vakbondsleider van het stadspersoneel (een zekere Frans Lauwers, vader van de huidige lokale sp.a-voorzitter!) ging toen naar burgemeester Camille Huysmans, met de vraag om ook aan het stadspersoneel dergelijk 'bibbergeld' uit te keren. Huysmans antwoordde daarop dat het stadspersoneel deze premie ook kon krijgen, als... "ze ook konden staken zoals de mannen van shop en dok". Dat standpunt verplichtte Frans Lauwers ertoe om een degelijke, militante vakbondswerking uit te bouwen (wat hij gelukkig ook deed). Waarmee de basis gelegd werd voor de uitbouw van een sterke socialistische overheidsvakbond bij het stadspersoneel.

Verschraling

Deze alertheid om de opbouw van eigen, militant-socialistische organisaties met een zelfstandige activiteit uit te bouwen, ging in de jaren daarna grotendeels verloren. Al te dikwijls stelden vakbondsverantwoordelijken zich ermee tevreden een beroep te doen op de 'bevriende' politici. Daardoor ging het zelfstandig optreden van vele militanten stilaan verloren. Dat proces werd nog versneld door de opkomst van het Vlaams Blok/Belang. Uit angst de extreem-rechtse oppositie in de kaart te spelen, werd de kritiek op beleidsmaatregelen (die er intern vaak was) eenvoudigweg ingeslikt. De huidige woordvoerder van de actiegroep stRaten-Generaal, Manu Claeys, wees in zijn boek 'Het Vlaams Blok In Ieder Van Ons' op de nefaste gevolgen daarvan. Het verdwijnen van een zelfstandige, maatschappijkritische activiteit van de sociale bewegingen zorgde er jarenlang voor dat het maatschappelijk en daarmee ook het politieke debat langzaam verschraalde. Het simpele gegeven dat de sociaaldemocraten geen deel meer gaan uitmaken van de macht kan dan ook bevrijdend werken voor tal van sociale bewegingen.

Het voorbeeld uit Aalst

De activisten uit de sociale bewegingen (en in de links-progressieve partijen!) in Antwerpen doen er daarbij goed aan om ook eens over de grenzen van de eigen stad te kijken. Zo is er bijvoorbeeld iets interessants aan het gebeuren in Aalst. De beslissing van de lokale sp.a om er deel te nemen aan een coalitie met N-VA en CD&V deed heel wat stof opwaaien. Heel wat Aalstenaars zagen dat duidelijk niet zitten. Onder de naam Noig Verontruste Aalstenaars verenigden ze zich in een gezamenlijk front. Secretarissen, militanten en leden van ABVV-centrales, van de PVDA, van andere linkse organisaties zoals Rood!, mensen uit het culturele veld en vele anderen nemen zich vast voor om de komende zes jaren actief oppositie te voeren, binnen en buiten de gemeenteraad. Het doet een beetje denken aan wat er in Antwerpen bestond eind jaren '70, begin jaren '80: een zeer breed Anti-Fascistisch Front, met een grote deelname vanuit de georganiseerde arbeidersbeweging (vakbonden, jeugdorganisaties en politieke partijen). Dat is wat vandaag in Antwerpen opnieuw moet gebeuren: een breed front vormen, binnen en buiten de gemeenteraad. Ditmaal niet om het fascisme te bestrijden, maar wel om daarmee een cordon sociale te leggen rond de nieuw-rechtse coalitie. Waarop wachten we?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten