zondag 16 december 2012

Verandering in A?


De kogels zijn door de kerk: Antwerpen heeft een nieuw, rechts bestuur met een programma (bestuursakkoord) en een nieuwe samenstelling van het college van burgemeester en schepenen. Ook in het district (de oude kernstad) Antwerpen werd er een merkwaardige coalitie gevormd (waarover morgen meer). Ook de linkse oppositiepartijen sp.a en PVDA beginnen zich te roeren.

Veranderingen?

De meningen over de inhoud van het bestuursakkoord lopen nogal uiteen. Terwijl de oppositie binnen de gemeenteraad spreekt over een “koud en kil beleid” (PVDA) en over “plichtjes aan de Schelde” (sp.a), wordt door nogal wat commentatoren gesteld dat de 'verandering' vrij beperkt is, want dat het 'nieuwe' beleid eerder een voortzetting inhoudt van dat van de vorige coalitie. Deze mening wordt bijvoorbeeld verwoord door de professoren Dave Sinardet en Jan Blommaert. Zo schrijft die laatste in een opiniestuk dat "de gelijkenissen met de vorige coalitie overdonderend (zijn), al ligt het voor de hand dat de waarnemers en commentatoren vooral de verschilpunten zullen zoeken en die – hoe miniem ook – als een fundamentele breuk met het verleden zullen voorstellen."

'Flinks'

Nu is het zeker zo dat het nieuwe bestuursakkoord in hoge mate een concretisering is van het denken dat Patrick Janssens uiteen zette in zijn boekje 'Voor wat hoort wat'. In dat boekje trachtte Janssens met een 'flinks' rechten-en-plichten-verhaal (vruchteloos) het gras weg te maaien voor de voeten van zijn uitdager Bart De Wever. Ook heeft Blommaert gelijk als hij verwijst naar het 'nieuwe' activeringsbeleid ten aanzien van werklozen en andere steuntrekkers en dat beleid grotendeels gelijkstelt met dat van de oude coalitie, zoals belichaamd door Monica De Coninck als toenmalig schepen van sociale zaken en voorzitter van het OCMW. Bart De Wever geeft in een televisie-interview op Canvas overigens zelf ruiterlijk toe dat hij en zijn coalitie voortborduren op “het beleid van de vorige meerderheid, waar wij overigens ook deel van uitmaakten”.

Tussenstation

Toch is daarmee de kous niet af. Er zijn wel degelijk ook grote verschillen. Zo beschouwt de nieuwe coalitie sociale steun in het algemeen slechts als een “tijdelijk” gegeven, dat steeds dient bij te dragen aan “de sociale mobiliteit”. Natuurlijk is het zo dat bijvoorbeeld een leefloon of een werkloosheidsvergoeding meestal slechts een tijdelijk karakter heeft, omdat het uiteindelijk de bedoeling is de werkloze of de bestaansonzekere aan een job te helpen. Wat echter met een sociale woning? Is het echt zo verwerpelijk dat iemand met (al dan niet) een laag inkomen in de praktijk zijn of haar hele (al dan niet actieve) leven gebruik blijft maken van die betaalbare sociale woning? Voor de nieuwe, rechtse coalitie kan dit overduidelijk niet! Volgens hen is een sociale woning slechts “een vorm van stimulans tot sociale mobiliteit ”, die “een tussenstation (kan) zijn op weg naar de reguliere markt”.


Ontwrichting

Deze opvatting getuigt niet alleen van zeer grote wereldvreemdheid. Als deze opvatting in de praktijk zou worden doorgevoerd, dan zal zij onvermijdelijk leiden tot verregaande ontwrichting van de sociale cohesie van hele stadswijken (cohesie die sowieso al als fragiel mag omschreven worden). Beeld je even in tot wat een helse permanente stoelendans dit soort ideeën aanleiding zou geven: dikwijls kansarme gezinnen, die in naam van de “sociale mobiliteit” verplicht worden hun betaalbare woning te verlaten – al dan niet omdat ze het Nederlands onvoldoende beheersen. Waar anders dan in nieuwe getto's gaan deze mensen dan terechtkomen? Is dat de manier waarop we aan integratie gaan doen? Bouwen we zo de onderlinge samenhang van onze wijken opnieuw op? Ik durf het sterk te betwijfelen.

Repressie

De rechtse coalitie weet maar al te goed dat dit ontwrichtend beleid (dat o.a. ook tot uiting komt in het totaal zinloze aangekondigde vervolgingsbeleid inzake druggebruik) uiteindelijk zal leiden tot... enorm veel sociale overlast. Die overlast willen de nieuwe bestuurders natuurlijk zoveel mogelijk in de hand houden. De nieuwbakken 'rechten-en-plichters' kiezen daartoe uitdrukkelijk voor repressie als de toe te passen 'policy of containment'. Gemeentelijke administratieve sancties (GAS-boetes) worden (nog meer) ingezet als een wapen, de politie krijgt (als enige stadsdienst!) uitdrukkelijk meer mensen en middelen toegezegd en er komt een heel arsenaal aan controles om na te gaan of iedereen wel netjes binnen de lijntjes kleurt. Terwijl Friedrich Engels van mening was dat “de staat in laatste instantie een bende gewapende mannen” is, wil het rechtse stadsbestuur in de eerste én laatste plaats deze bende gewapende mannen, nog meer dan nu al het geval is, loslaten op de stedelijke samenleving...

Cijfers

Tijdens de kiescampagne verklaarde Bart de Wever ook dat er in Antwerpen meer dan genoeg sociale woningen zijn en dat er dus geen bij hoeven te komen (ondanks een wachtlijst van meer dan 20.000 personen!). In het bestuursakkoord wordt dit standpunt klakkeloos overgenomen. Dit wordt verantwoord vanuit de vaststelling dat er in Antwerpen momenteel 11% sociale woningen zijn ten opzichte van het totale woningaanbod. Aangezien de Vlaamse regering streeft naar een gemiddelde van 10% aan sociale woningen in heel Vlaanderen, zit de stad daar dus boven. Bijgevolg hoeft er volgens de rechtse coalitie niks meer te gebeuren... Het is waar dat Antwerpen momenteel uitstijgt boven het Vlaamse streefdoel. Maar... dat Vlaamse streefdoel zelf verzinkt in het niets vergeleken met de buurlanden. In Nederland zijn er 35% sociale woningen en in Frankrijk 17%. Er mag gevreesd worden dat het de werkelijke doelstelling van de rechtse coalitie is om op termijn van 10% naar 7% sociale woningen te zakken, in de richting van het huidige Vlaams gemiddelde (dat dus het eigenlijke Vlaamse streefdoel niet eens benadert!). Als de rechtse coalitie dit zou waarmaken, dan zal daardoor het Vlaams gemiddelde aan sociale woningen nog verder achteruit gaan en zich daarmee nog verder verwijderen van het streefdoel. De woningnood zal er in elk geval niet mee bestreden worden.

Onderwijs

Hoewel de nieuwbakken onderwijsschepen Claude Marinower in een televisieinterview verklaarde dat er dringend iets moest gedaan worden aan de tekorten in het onderwijs én aan de jaarlijks terugkerende schrijnende taferelen bij het inschrijven van onderwijsplichtige (!) kinderen, is er daarover in het bestuursakkoord bitter weinig te vinden. Weliswaar zegt de nieuwe, rechtse coalitie dat “de komende 6 tot 10 jaar van levensbelang zullen zijn voor het onderwijs in Antwerpen en dus voor de toekomst van de stad”. Om die toekomst veilig te stellen wil de rechtse coalitie “een integrale netoverschrijdende aanpak” en “een Antwerps schoolpact”. Belangrijk daarbij is dat er een oplossing komt voor het tekort aan plaatsen en leerkrachten in het onderwijs (geschat wordt dat er op termijn 23.500 plaatsen voor leerlingen bij moeten komen). Erg ver komt de nieuwe coalitie echter niet. Zij beperkt zich tot de opvatting dat “de stad coördineert en pre-financiert desgevallend over de netten heen om het tekort aan plaatsen aan te pakken”. Waarmee de stadskas dus krediet zal verstrekken aan het vrije (voornamelijk katholieke) onderwijs, dat zich volgens een CD&V-blogger naar verluidt “in de handen wrijft”. De inschrijvingsproblemen in het onderwijs worden door het rechtse college dan weer doorgeschoven naar de lokale overlegplatformen...

Pedagogisch project

Het stedelijk onderwijsnet van Antwerpen heeft zoals bekend een eigen pedagogisch project. Met dat project werd maximaal ingezet op integratie en ontplooiing van de eigen capaciteiten van kansarme kinderen en jongeren. In de oorspronkelijk formatienota van Bart De Wever werd daarover onheilspellend gezegd dat “we niet langer alleen uit(gaan) van kansarme kinderen”. Deze zin als dusdanig is niet meer terug te vinden in het bestuursakkoord. Toch wil dat in het geheel niet zeggen dat de rechtse coalitie het pedagogisch project van het stedelijk onderwijs nu omarmt. Integendeel: “achterstandsgroepen” wordt een verlengde schooldag in het vooruitzicht gesteld (terwijl het precies deze groepen zijn die nu al getuigen van veel voorkomende schoolmoeheid, wat door de verlenging van de schooldag nog versterkt dreigt te worden). Verder beperkt het rechtse bestuur zich tot veel goede (?) voornemens om industrie en onderwijs beter op elkaar af te stemmen. Uiteraard eerder in functie van de noden der industrie, dan wel van pedagogische bekommernissen...

Klimaatcrisis

Nieuw is ook dat er in het bestuursakkoord zelfs geen lippendienst wordt bewezen aan het bestrijden van de klimaatcrisis en haar potentieel nefaste gevolgen. Hoewel iedereen ondertussen wel weet dat de klimaatwijziging onder meer zorgt voor een stijgende zeespiegel – waar een getijdenrivier als de Schelde toch mee de gevolgen van zal ondergaan – komt het begrip 'klimaat' in het bestuursakkoord enkel ter sprake onder de noemer 'investeringsklimaat'... Het is alsof het rechtse bestuur zich volkomen veilig waant achter de waterkeringmuur aan de Scheldekaaien. Terwijl de stad kreunt onder het fijn stof, maakt het bestuursakkoord ook daar geen woorden aan vuil. Wel zal de stad het gebruik van “houtkachels en open haarden” ontmoedigen “bij mistig weer” (het staat er écht!), zullen “voertuigen die niet voldoen aan bepaalde milieunormen” (welke?) via “nummerplaatherkenning” “zonodig beboet worden” in de hoop ze zo “te weren” “uit de kernstad binnen de Ring”. Blijkbaar gaat de rechtse coalitie ervan uit dat de lucht boven de kernstad stil zal blijven hangen en moet de bevolking in districten als pakweg Deurne of Merksem haar plan maar trekken...

Stadsschuld

Antwerpen torst zoals geweten nog steeds een grote, historische schuldenlast. Dit als gevolg van het feit dat de stad bij de fusie der gemeenten niet kon rekenen op een schuldkwijtschelding (wat bijna alle andere gefuseerde gemeenten wel verkregen). De Antwerpse schuld zelf was de prijs die de stad betaalde voor onder meer de uitbouw van de haven. Over de nog uitstaande historische schuld (momenteel nog ongeveer 1,1 miljard € waarvan jaarlijks 52 miljoen € wordt afbetaald) zegt het rechtse bestuur “tegen het einde van de legislatuur” deze “volledig weg” te willen werken. Er wordt wel niet bijgezegd hoe dat dan precies zal gebeuren. Meer nog, er wordt abstractie gemaakt van het feit dat uittredend schepen van Financiën Luc Bungeneers (sinds enige tijd óók van OpenVLD overgelopen naar N-VA) in een interview op Radio Centraal van mening was (is?) dat “de totale historische stadsschuld, inclusief de tekorten van de ziekenhuizen, maar in 2023 (zal) afbetaald zijn”. Tegen die tijd zal Antwerpen overigens een nieuwe schuldenlast hebben opgebouwd die... bijna even groot zal zijn als de oude.

Fiscaliteit

Daarom echter niet getreurd. Het stadsbestuur neemt zich immers voor “een gunstig fiscaal ondernemingsklimaat” te scheppen “in nauw overleg met de betrokken sectoren”. Eerlijk gezegd, het fiscaal ondernemingsklimaat is nu al uitzonderlijk vriendelijk voor de ondernemingen. Zo draagt de opbrengst van de belasting op drijfkracht momenteel voor slechts 6,9% bij aan de stadskas. Meer nog, het gaat hier om de enige belasting waarop een maximumplafond van 3,7 miljoen € werd ingesteld (dit vooral om BASF te 'plezieren')! Via enkele andere belastingen dragen de bedrijven daarnaast nog eens 3,65% bij aan de stadskas. Maar... de individuele belastingplichtigen (de gewone mensen, zeg maar) dragen 32,62% bij! 
Vergelijken we dit nu eens met (pakweg) buurgemeente Zwijndrecht. Daar dragen de burgers via de aanvullende personenbelasting slechts 5,23% bij, terwijl de bedrijven instaan voor 36,92% (via de belasting op drijfkracht) en 7,69% (via taksen op tanks, vergaarbakken en -bekkens).
Precies het omgekeerde van Antwerpen, dus. Werd in Zwijndrecht door de betrokken bedrijven nu alles ingepakt in kartonnen dozen om te verhuizen? Hoegenaamd niet. Waarom moeten de reeds erg gunstige belastingen voor schatrijke bedrijven in Antwerpen dan ineens nog gunstiger gemaakt worden? We zwijgen dan nog zedig over de bijzonder 'ondernemingsvriendelijke fiscaliteit' in de om de welig tierende fiscale fraude bekend staande diamantsector...

Stijlbreuk

Een andere verandering is die in de stijl. Terwijl de stijl van het vorige bestuur inderdaad omschreven mag worden als 'zakelijk' (en daardoor ook nogal afstandelijk, zoals het een koele manager als Patrick Janssens betaamt), kondigt het nieuwe, rechtse bestuur zich niet alleen aan als koud en kil, maar vooral als... gebrand op de confrontatie! Het mag dan al zo geweest zijn dat de praktische politiek van centrum-linkse en centrum-rechtse coalities weinig van elkaar verschilt (wat overigens mee de zogenoemde 'volatiliteit' van het kiezerskorps helpt verklaren), déze rechtse coalitie heeft minstens de ambitie om daar verandering in te brengen. In die zin gaat het om een breuk met wat de Brits-Pakistaanse auteur Tariq Ali “the politics of the extreme center” heeft genoemd (waarmee hij de eenvormigheid van de neoliberale centrum-politiek tracht te beschrijven). De rechtse coalitie wil expliciet het gevecht aangaan met alles wat vocaal is in de samenleving. Zo stelt Bart De Wever uitdrukkelijk dat hij “nooit interesse” heeft gehad “en ook nooit zal hebben” in wat mensen als Tom Lanoye zoal beweegt, terwijl Liesbeth Homans expliciet de vakbonden aanvalt in haar eerste grote kranteninterview. Dat is dan ook het echte doel van de rechtse coalitie in het algemeen en van de N-VA in het bijzonder: het vernietigen van het bestaande sociale weefsel én van de sociale bewegingen (wat Dominique Willaert van Victoria Deluxe in het laatste nummer van het Vlaams MarxistischTijdschrift omschrijft als “het maatschappelijk middenveld”, bestaande uit “milieu- en vredesbewegingen, vakbonden, sociaal-culturele organisaties, buurtcomités, het welzijns- en opbouwwerk, verenigingen waar armen het woord nemen, allochtone zelforganisaties, ...”).

De belangrijkste verandering

Echter, “elk nadeel heb ze voordeel”, zoals Johan Cruyff al zei. Want de belangrijkste verandering..., die is niet terug te vinden in de tekst van het bestuursakkoord. Men zal de rechtse bestuurders er ook nergens iets over horen zeggen. Die verandering is dat de band tussen (de top van) vele sociale bewegingen – niet in het minst de vakbonden! – en het stadsbestuur zo goed als volledig én eenzijdig is doorgeknipt. Het is te hopen dat de sociale bewegingen deze ongevraagde vrijheid naar waarde weten te schatten. Zich complexloos verzetten tegen de concrete uitvoering van de rechtse plannen, dát zou nog eens een vernieuwing zijn! Meer nog, laten we niet alleen hopen dat dit gebeurt. Laten we er ook daadwerkelijk voor ijveren. Om nogmaals Dominique Willaert te citeren: “Het maatschappelijke middenveld moet op zoek hoe er stedelijke allianties kunnen worden ontwikkeld rond cruciale uitdagingen m.b.t. onze toekomst”, terwijl “links-progressieve partijen het middenveld (moeten) durven uitdagen om samen een nieuw politiek project voor onze steden te ontwikkelen”. Dat is inderdaad de dubbele uitdaging die voor ons ligt!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten